REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.galdlaciebie.pl

 

 

 
 1. Dla konsumentów - informacje Kluczowe.

W niniejszym punkcie w skrócie zawiadamiamy Szanownych Klientów będących jednocześnie konsumentami o najważniejszych aspektach zawieranych w naszym sklepie internetowym umów. Prosimy jednak mieć także na uwadze, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2015 poz. 827), zgodnie jej art. 3 ust. 1 pkt 7 nie znajduje zastosowania (Dz.U. 2015 poz. 827 – art. 3 ust. 1 pkt 7).

Co kupujesz i za ile?

Kupujesz produkty, które sam wybierasz z listy dostępnej na stronie Sklepu internetowego, za podaną tam cenę. Przed wiążącym złożeniem zamówienia będziesz mógł się zapoznać z jego treścią, w tym również z listą i ceną produktów, które wybrałeś i które zamierzasz kupić. Następnie otrzymasz wiadomość elektroniczną od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Twojego zamówienia i wyszczególniającą kupowane przez Ciebie produkty, ich cenę oraz koszty i sposób dostawy.

Od kogo?

Od spółki Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek spółka jawna w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu za numerem KRS 0000081332 i posiadającej numer NIP: 7820043153 oraz REGON: 630114693.

Jak nas znaleźć?

Siedziba Sprzedawcy mieści się w Poznaniu (61-012) przy ul. Krótkiej 4. Adres e-mail: sklep@gal.com.pl tel: (061) 878 03 59 .

Gdzie wysłać reklamację?

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek spółka jawna, ul. Krótka 4, 61-012 Poznań, e-mail: sklep@gal.com.pl.

Czy są jakieś koszty korzystania ze sklepu internetowego?

Założenie i utrzymywanie konta w Sklepie oraz korzystanie z niego jest bezpłatne. Za zamówione produkty musisz zapłacić oraz ewentualnie ponieść koszty ich dostawy, a w zależności od wybranej formy płatności może się okazać, że Twój bank lub firma pośrednicząca w płatności pobiera prowizję od przelewu środków na rachunek Sprzedawcy. Poza tym trzeba się oczywiście liczyć ze zwykłymi kosztami jakie ponosisz, żeby korzystać z dostępu do Internetu.

Jak i kiedy zapłacić za zamówione produkty?

To będzie zależało od tego, jaką formę płatności wybrałeś, dlatego powinieneś przeczytać dokładnie przed złożeniem treść zamówienia, w którym znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. Zamówienie składasz z poziomu koszyka klikając przycisk „zamawiam i płacę”.

Jak i kiedy otrzymasz zamówione produkty?

Jeśli nie wybierzesz opcji osobistego odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca nada je przesyłką kurierską na adres podany przez Ciebie w zamówieniu. Sprzedawca nadaje produkty do wysyłki w ciągu 2 dni roboczych, a firmy kurierskie zazwyczaj dostarczają je w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. Jeśli firma kurierska udostępnia taką możliwość, Sprzedawca przekaże Ci niezbędne dane umożlwiające śledzenie przesyłki.

Jaka jest procedura rozpatrywania reklamacji?

Jako konsument możesz składać reklamacje pisemnie lub e-mailem w sposób szczegółowo opisany w Rozdziale X niniejszego Regulaminu.

Kiedy i jak możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny?

Jako konsument możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktów. W tym celu musisz wysłać Sprzedawcy swoje pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Szczegóły znajdziesz w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na stronie https://www.galdlaciebie.pl/strony/reklamacje .

Czy poniesiesz koszty zwrotu produktów po odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny?

Jeśli odstępujesz od umowy musisz zwrócić zakupione produkty Sprzedawcy i ponieść koszt przesłania ich do Sprzedawcy, albo osobiście je do niego dostarczyć.

Od umowy sprzedaży jakich produktów nie możesz odstąpić bez podania przyczyny?

Nie możesz odstąpić bez podania przyczyny od umowy sprzedaży w zakresie:

- produktów leczniczych;

-środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

- wyrobów medycznych;

- produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających, krótki termin przydatności do użycia;

- produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

Czy produkty mają wady?

Produkty nie mają wad, są nowe, oryginalnie zapakowane z aktualną datą ważności.

Czy na produkty udzielana jest gwarancja?

Na wszystkie towary produkowane przez Sprzedawcę udzielana jest gwarancja z terminami równymi datom ważności poszczególnych produktów, w ramach której Sprzedawca wymieni towar na wolny od wad. Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty innych producentów niż spółka GAL.

Czy mamy kodeks dobrych praktyk?

U Sprzedawcy nie został wprowadzony kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jaki jest czas zawieranej umowy?

Jeśli tylko kupujesz produkty umowa pomiędzy nami nie ma trwałego charakteru i kończy się w momencie spełnienia przez obie strony swoich świadczeń tzn. zapłaty przez Klienta i dostarczenia przez Sprzedawcę zamówionych produktów.

Jeśli jednak założyłeś sobie w naszym Sklepie konto lub zamówiłeś newsletter, przyjmujemy, że łączy nas umowa na utrzymywanie Twojego konta lub przesyłanie Ci newslettera zawarta na czas nieoznaczony. Umowy te nie łączą się z żadnymi kosztami i każda ze stron może je rozwiązać w każdym czasie. Jeśli chcesz ją rozwiązać wystarczy, że prześlesz nam e-mailem na adres: sklep@gal.com.pl swoje oświadczenie.

Jak jest czas trwania twoich zobowiązań?

Nie jesteś ograniczony żadnym minimalnym czasem trwania twoich zobowiązań.

Czy musisz składać kaucje lub udzielać innych gwarancji?

Nie.

Jak są chronione przekazywane przez Ciebie informacje?

Sprzedawca wdrożył, stosuje i na bieżąco aktualizuje Politykę Bezpieczeństwa Informacji w swoim przedsiębiorstwie. Zgodnie z nią wszystkie informacje, które nam przekazujesz, przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, dostęp do nich mają tylko nasi współpracownicy w zakresie niezbędnym do przetwarzania ich zgodnie z prawem.

Jaki sprzęt lub oprogramowanie jest ci potrzebne?

Komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji 4.0 albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

Sklep został zoptymalizowany do poprawnego działania dla przeglądarek

•              Chrome,

•              Safari,

•              Opera,

•              Firefox,

 •             Internet Explorer od wersji 9 i wyżej

Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

Jak bez sądu rozwiązać z nami ewentualny spór?

Jako konsument możesz spróbować zwrócić się:

- do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

- o mediację,

- do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

- do Federacji Konsumentów.

 

 1. Sprzedawca.

1. Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu internetowego opublikowanego pod adresem www.galdlaciebie.pl (dalej także jako Sklepu) jest spółka Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek spółka jawna z siedzibą w Poznaniu 61-012, przy ul. Krótkiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu za numerem KRS 0000081332 i posiadająca numer NIP: 7820043153 oraz REGON: 630114693 (w niniejszym regulaminie także jako Sprzedawca).

 

 1. Prawo właściwe i stosowanie regulaminu

1. Klient ma możliwość przed złożeniem zamówienia przy pomocy narzędzi udostępnianych w Sklepie do indywidualnego negocjowania ze Sprzedawcą warunków umowy, w tym także przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie jako wzorzec zawieranych na odległość umów sprzedaży prezentowanych w Sklepie produktów (dalej także jako Umowa) wówczas, gdy postanowienia Umowy nie były pomiędzy stronami indywidualnie negocjowane.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje prawo polskie w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 roku - prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126, poz. 1318 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku  - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481).

3. Prawo polskie stosuje się również do umów zawartych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami i mającymi miejsce zwykłego pobytu zagranicą. Z tym jednak zastrzeżeniem, że nie pozbawi to takiego Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których stosowania nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

4. Sprzedawca zawiadamia, że ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie jej art. 3 ust. 1 pkt 7 nie znajduje zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

 

 1. Produkty.

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez Wad.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep mają aktualną datę ważności oraz są przygotowane do wysyłki i zapakowane w bezpieczny sposób.

3. Do niektórych produktów znajdujących się w Sklepie mogą zostać dołączone opisy, mają one formę skróconą, pochodzą od producentów i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Informacje podane w opisach produktów nie są zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi. Przed użyciem należy zapoznać się z dołączoną do produktu ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych,  dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego lub należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

4. Oferowane produkty mogą odbiegać wyglądem opakowania od zdjęć zamieszczonych w Sklepie. Może to być m.in. wynikiem zmiany opakowania przez producenta lub niedoskonałości zdjęć.

5. Wszystkie produkty są przechowywane w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami w tym zakresie.

6. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

 1. Umowa

1. Informacje o produktach oraz ich cenie prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę na podany przez Klienta w zamówieniu adres wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi oraz umożliwia mu utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy poprzez opublikowanie na stronie Sklepu aktualnie obowiązującego regulaminu oraz przesłanie na podany przez Klienta adres wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (o której mowa w punkcie poprzednim), a które Klient może wydrukować lub zapisać na trwałym nośniku informacji. Treść umowy Sprzedawca utrwala i zabezpiecza ponadto w swoim systemie informatycznym.

 

 1. Przebieg zakupów.

1. Prowadzony przez Sprzedawcę Sklep internetowy oddaje do dyspozycji Klienta narzędzia umożliwiające składanie zamówień i komunikację ze Sprzedawcą takie jak m.in. lista produktów, koszyk i konto klienta.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać co najmniej swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wskazać rodzaj i ilość zamawianych produktów oraz wybrać jedną z dostępnych opcji dostawy i płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne i bezpłatne, lecz ich brak uniemożliwia zawarcie umowy i realizację zamówienia.

3. Klient jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych i do ich aktualizacji najpóźniej przed dostawą, tak aby mogła się ona odbyć bez przeszkód. Klient może zostać obciążony kosztami nieudanej dostawy, jeśli nie powiodła się ona z powodu podania nieprawdziwych lub niezaktualizowania danych.

4. Wiążące złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu narzędzia „koszyk zakupów” poprzez kliknięcie na przycisk „zamawiam i płacę” oraz dodatkowe potwierdzenie woli dokonania zakupów w ostrzegającym o zakupach komunikacie. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zawartości koszyka zakupów i wybranych opcji dostawy i płatności przed kliknięciem przycisku zamawiam i płacę. Późniejsza zmiana lub odwołanie zamówienia może nie być możliwa i wymagać kontaktu z pracownikami Sprzedawcy, którzy są dostępni wyłącznie w godzinach pracy jego przedsiębiorstwa.

5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego zweryfikowaniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia albo poinformuje o braku możliwości jego realizacji wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Wiadomość ta może także zostać wygenerowana automatycznie. Z chwilą jej wysłania umowę uznaje się za zawartą.  

 

 1. Płatność.

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w jeden ze sposobów udostępnianych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, w tym:

 1. przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy, ul. Średnia 1, 61-012 Poznań,  gotówką, kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Master Card, Maestro),
 2. poprzez przedpłatę przelewem bankowym wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na rachunek bankowy Sprzedawcy (w banku Santander):

S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j.

ul. Krótka 4, 61-012 Poznań

Nr konta: 13 1090 1362 0000 0000 3601 9928

W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia.

 1. za pośrednictwem udostępnianego przez sprzedawcę systemu płatności elektronicznych (e-Przelewy, PayU itp.)

3. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedawcy następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie pobiera na swoją rzecz żadnych opłat i prowizji z tytułu dokonywanych przez Klienta płatności, jednak Klient musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów przelewów lub płatności elektronicznych odpowiednio do prowizji pobieranych przez podmioty pośredniczące w tych transakcjach.

5. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę będą automatycznie anulowane, a umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień, do których realizacji już przystąpiono zgodnie z punktem 3 powyżej.

 

 1. Dostawa.

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Zamówione produkty dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy.

3. Koszty dostawy ponosi Klient odpowiednio do wybranej przez Klienta jednej z udostępnianych w momencie składania zamówienia przez Sprzedawcę na stronie Sklepu opcji dostawy.

4. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury jest wskazanie przez Klienta w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP, ew. REGON w przypadku firm, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

6. Sprzedawca zaleca, aby Klient będący konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu produktów bezpośrednio po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: (061) 878 03 59 bądź na adres e-mail: sklep@gal.com.pl .

7. Klient nie będący konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki mogących powstać w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: (061) 878 03 59  bądź na adres e-mail: sklep@gal.com.pl.

8. Sprzedawca informuje, że w przypadku wycofania z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamówionego produktu przed jego dostawą przez Inspektora Farmaceutycznego lub inny upoważniony organ, dostarczenie produktu stanie się niemożliwe. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconych wcześniej przez Klienta ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy.

 

 1. Konsumenckie Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 96 ust. 7  ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem tych, których dotyczy wada jakościowa, niewłaściwe ich wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego. Prawo odstąpienia od umowy ich sprzedaży nie przysługuje.

2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu